Kodex profesionality

GARANCE KVALITYEtický kodex naší společnosti je závazný předpis pro všechny zaměstnance, který řeší kromě jiného problematiku spojenou s přístupem k informacím ze strany klientů, garantování reprezentace na veřejnosti v duchu „dobré vizitky a posílení dobrého jména“ zadavatele
i realizátora projektu.

Právní kodex řeší kromě jiného také smluvní ochranu dat, ať již svěřených ze strany klienta, nebo ochrany dat výstupů pro klienta u každého zaměstnance. Celý proces práce s daty se řídí přísnými interními standardy a kompletní výstupy jsou k dispozici jen úzkému projektovému týmu. Tím dodržujeme a zabezpečujeme přísná bezpečnostní opatření, která souvisí s ochranou dat a majetku svěřených ze strany klientů.

 

POŘÍZENÍ DAT


OSOBNÍ POŘÍZENÍ DAT
 • máme vlastní tazatelskou/auditorskou sít
 • při práci s našimi auditory/tazateli klademe důraz na individuální přístup - naše koordinátorky znají osobně každého tazatele v terénu a s každým tazatelem je v průběhu jeho práce v neustálém kontaktu
 • všichni tazatelé jsou systematicky vzděláváni na pravidelných školeních v koordinačních regionech - v rámci školení klademe důraz na dodržování zásad etického kodexu, jak pracovat s respondenty v terénu
 • specializace auditorů/tazatelů na určité typy a zaměření průzkumu je nezbytná pro garanci kvality
 • kvalitu práce tazatelů evidujeme v softwarovém systému Evita - Evidence tazatelů, tento SW nám umožňuje efektivně hodnotit a motivovat každého zaměstnance

TELEFONICKÉ POŘÍZENÍ DAT
 • máme vlastní Call centrum, které odpovídá současným vysokým požadavkům pro realizaci a kontrolu telefonických výzkumů
 • operátoři našeho call centra nejprve procházejí testy vhodnosti pro danou práci a jsou proškolováni na zátěžové situace a osobně proškolováni garantem projektu jsou systematicky vzděláváni v oblastech potřebných pro kvalitní výkon
 • kvalitu práce operátorů evidujeme v softwarovém systému Evita - tento SW nám umožňuje efektivně hodnotit a motivovat každého zaměstnance

ON LINE POŘÍZENÍ DAT
 • máme vlastní On line panel, který tvoří komplexní reprezentativní vzorek respondentů pro různé cílové skupiny
 • On line panel je průběžně zdokonalován, jak z hlediska velikosti, tak z hlediska kvality získávaných informací
 • panel je využíván POUZE jako panel pro internetové výzkumy, není využíván pro žádné další marketingové účely

SYSTÉM KONTROL
 • pořízení dat z jakéhokoliv zdroje a formy pořízení je průběžně kontrolováno několikafázovou kontrolou
 • systém kontrol v naší společnosti je na vyšší úrovni, než nám ukládají standardy kontrol kodexu ESOMAR
 • data jsou kontrolována z hlediska úplnosti a věcné správnosti, dodržení kvótních zadání (demografických, geografických), screeningových podmínek, logických návazností
 • u osobního pořízení dat je kontrola provedena formou opakovaného pořízení dat, kontrola přímo u respondentů, u telefonického dotazování kontrolujeme kombinovaně správný průběh rozhovoru formou náslechů, u on line pořízení dat je kontrola prováděna prostřednictvím historie odpovědí a křížových kontrol

ZPRACOVÁNÍ DAT
 • na projektech pracují samostatné týmy zaměřené na obor, činnost, klienta
 • neustále se vzděláváme ve všech oblastech marketingových výzkumů (software, metody, formy realizace)
 • zavádíme nové myšlenky a nové postupy do praxe pro vyšší přínos klienta
 • soustavně sledujeme všechny aktivity našich klientů a prostředí, ve kterém působí ke každému klientovi přistupujeme individuálně - jakékoliv změny, rozšíření jeho aktivit a požadavky na změny v oblasti produktového portfolia obratem zapracováváme
 • u zpracování dat využíváme světově uznávaný statistický software a neustále vyvíjíme vlastní na míru řešené softwary pro vyhodnocování kvantitativních projektů bez omezení pro velikost vstupních souborů a zároveň s možností libovolných výstupních analýz
 • pracujeme s nadstandardními modely pro speciální analýzy např. conjoint analýza, ekonometrické modely, vícefaktorová shluková analýza aj.


GARANCE ANONONYMITYJako členové profesního sdružení ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research), které sdružuje výzkumné agentury (4 000 členů ve více než 100 zemích po celém světě), se zavazujeme dodržovat veškerá pravidla zakotvená v Mezinárodním Kodexu standardů pro výzkum. Tato pravidla by se dala zjednodušeně shrnout do následujících bodů:

OBECNÉ ZÁSADY
 • průzkum trhu a sociální výzkum musí být prováděn řádně, objektivně, bez donucování a bez újmy pro dotázaného
 • průzkum trhu a sociální výzkum je založen na dobrovolné spolupráci veřejnosti
 • musí být zajištěna mlčenlivost o intimních údajích
 • osobní nebo důvěrné informace, které byly poskytnuty během průzkumu nebudou nikomu bez souhlasu respondenta zpřístupněny

ANONYMITA DOTÁZANÉHO
 • dotázaný (mimo některé výjimky) musí zůstat zcela anonymní
 • žádné informace, které by mohly být použity k přímé nebo nepřímé identifikaci dotázaného, nesmí být dány jiným osobám mimo organizaci provádějící průzkum
 • okruh osob, které budou s takovýmito informacemi pracovat se musí výslovně zavázat k tomu, že nebude informace používat jinak než v souvislosti s průzkumem
 • výjimky jsou přípustné pouze dotazovanému, aby byla objasněna identita zadavatele a účel, pro nějž má být jeho jméno uvedeno a aby písemně vyjádřil svůj souhlas s uvedením svého jména
 • musí být učiněna všechna opatření, aby se zabezpečilo, že dotazovaný (i osoby jsoucí s ním v úzkém vztahu) neutrpí v důsledku interview újmu nebo se nedostanou do obtíží
 
Soubor ve formátu application/pdfKodex profesionality
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 101KB | Počet stažení: 876x

Stáhnout

Sdílet:

Autor: Dagmar Michalcová | Počet přečtení: 8781x | Datum: 25.02.2015